Grupa 11

wtorki, godz. 8:30-10.45

Kopernika 40, s. 137

 

Prowadzący: dr Grzegorz Wójcik

 

4.10.2022

Rola socjologii w medycynie. Socjologiczne koncepcje zdrowia i choroby. Psychospołeczny wymiar zdrowia.

Rola chorego. Symboliczne znaczenie choroby. Psychospołeczne wskaźniki zdrowia (dobrostan) (3 godz)

 

11.10.2022

Socjologia ciała. Definicja zjawiska medykalizacji i jej przykłady. Kulturowe i społeczne determinanty zdrowia i zachowań

w zdrowiu i w chorobie. (3 godz)

 

18.10.2022

Społeczne nierówności w zdrowiu (wiek, płeć, status socjoekonomiczny, mniejszości etniczne). Styl życia a stan zdrowia.

Mody na  zdrowie. Skale mierzące wsparcie i więzi społeczne. Sieci społeczne, kapitał społeczny. Relacje pomiędzy

sieciami społecznymi a zdrowiem. Rola sieci społecznych i ich wpływ na stan zdrowia. (3 godz)

 

25.10.2022

Rodzina a zdrowie. Rola rodziny w kreowaniu prozdrowotnego stylu życia. Funkcje rodziny (wsparcie społeczne)

Wczesne doświadczenia w życiu rodzinnym i ich implikacje na stan zdrowia w przyszłości. (3 godz)

 

8.11.2022

Przemoc domowa. Wpływ zjawiska występowania przemocy na zdrowie. Przemoc domowa względem dzieci i osób

starszych. Kobiety jako ofiary przemocy. (3 godz)

 

15.11.2022

Psychospołeczne konsekwencje chorób przewlekłych (zmiany w rodzinie, wpływ na wykonywaną pracę i życie społeczne)

Niepełnosprawność jako konstrukt społeczny. Piętno. Zjawisko stygmatyzacji i dyskryminacji. Próby adaptacji do nowych

 warunków funkcjonowania (bariery psychologiczne i społeczne). (3 godz)

 

22.11.2022

Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia (koncepcja, wskaźniki psychospołeczne) Status funkcjonalny i jakość życia

pacjentów z chorobami przewlekłymi (naczyniowosercowymi, onkologicznymi, osób starszych).

Skale mierzące różne aspekty jakości życia. (3 godz)

 

29.11.2022

Relacje lekarz – pacjent. modele relacji lekarz – pacjent w teorii Parsonsa. Podejście paternalistyczne kontra obopólne

uczestnictwo. Rola zaufania w relacjach lekarz – pacjent. Medycyna niekonwencjonalna i przyczyny zwracania się

pacjentów w stronę terapii niekonwencjonalnych. Modele relacji lekarz – pacjent. Rodzaje komunikacji lekarz – pacjent

(werbalna, niewerbalna). Satysfakcja pacjenta. (3 godz)

 

6.12.2022

Komunikacja pomiędzy lekarzem a pacjentem (język, rodzaje pytań) Satysfakcja pacjenta z wywiadu i opieki medycznej.

Pacjent w szpitalu. Środowisko szpitalne i jego wpływ na pacjenta. Role i relacje pacjenta z personelem.Szpital jako system

społeczny. Hospitalizacja jako wydarzenie stresogenne. Podejmowanie decyzji celem otrzymania pomocy medycznej. Rola

zawodowa lekarzy Feminizacja zawodów medycznych. Stres w zawodzie lekarza. (3 godz)

 

13.12.2022

Współczesne wyzwania ochrony zdrowia w Polsce (projekt grupowy).

Pojęcie instytucji, szpital jako instytucja totalna. (3 godz)